Ads
RECENT POSTS

TECHNIQUES WADŌ-RYŪ


TECHNIQUES WADŌ-RYŪKARATE TECHNIQUES OF WADŌ-RYŪ

UKE WAZA
BLOCKING TECHNIQUES

Gedan barai uke
Gaiwan uke
Shuto uke
Jodan age uke
Naiwan uke
Haishu uke
  Teisho uke


TSUKI WAZA
THRUSTING TECHNIQUES

Junzuki
Junzuki no tsukomi
Tobi komi tsuki
Gyaku tsuki
Gyakutsuki no tsukomi
Tobi komi nagashi tsuki


GERI WAZA
KICKING TECHNIQUES

Mae geri
  Mikazuki geri
Sokuto geri
Ushiro Ura Mawashi geri
Mawashi geri
Ura mawashi
Ushiro geri


Dachi 
Stances

Heisoku Dashi
  Hachiji Dashi
Musubi Dashi
Hidari Gamae
Nekoashi
Shiko dashi
Hammi no nekoashi
First base
Junzuki no ashi
or zen kutsu
2nd base
Gyaku zuki no ashi
3rd base
Junzuki no tsukomi

4th base
Gyaku zuki no tsukomi
5th base
Tobi komi zuki

6th base
Nagashi zuki


Share and Enjoy:

comments

We will keep You Updated...
Sign up to receive breaking news
as well as receive other site updates!
Subscribe via RSS Feed subscribe to feeds
Sponsors
Template By karateyon.blogspot.comkarateyon.blogspot.comkarateyon.blogspot.com
Template By karateyon.blogspot.comkarateyon.blogspot.comkarateyon.blogspot.com
Ads
Search google
Search Wikipedia
Popular Posts
Recent Stories
FIND US UN FACEBOOK
Ads
Google+ Followers
Recent Comments